Sessió Plenària de juliol

Sessió Ordinària de ple celebrada al dia 16 de juliol de 2020 a les 13 h, per primera vegada al teatre la Unió, per tal de complir amb les normes sanitàries de la COVID-19.

A) Part resolutiva

Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 21 de maig de 2020.

Expedient 2233/2019. Proposta d’aprovació del conveni interadministratiu de cooperació entre l’Ajuntament d’Artà i l’Ajuntament de Son Servera per a l’autorització administrativa, licitació, execució i promoció del “Projecte per a la creació i posada en funcionament del sender de Gran Recorregut East Mallorca”.

Expedient 1706/2020. Proposta d’aprovació del Conveni entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’Ajuntament de Son Servera per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19.

Expedient 3330/2019. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament de Son Servera per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària.

Expedient 756/2020. Proposta d’aprovació del nomenament del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut.

Expedient 1693/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial del T.M. de Son Servera.

Expedient 1393/2020. Proposta d’aprovació de la derogació de l’Ordenança
reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells pel municipi de Son Servera.

Expedient 1847/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de servei d’assistència al Centre d’Estades Diürnes de Son Servera.

Expedient 1699/2020. Proposta d’aprovació del calendari de festes locals de Son Servera.

Expedient 1675/2020. Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Son Servera a la Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.

Expedient 1861/2020. Proposta d’aprovació del canvi de membre de la Comissió Informativa Especial de seguiment del contracte de la gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i centre poliesportiu Es Pinaró del T.M. de Son Servera.
Expedient 1666/2020. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2020.
Expedient 1822/2020. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2020.
Expedient 1870/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de Crèdit.


Expedient 1804/2020. Proposta d’aprovació de la Declaració Institucional en relació al col·lectiu LGTBI.

Expedient 1896/2020. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de Crèdit 11/2020.


Expedient 1859/2020. Proposta d’aprovació de la modificació del Reglament i Normes de règim intern del Centre d’estades Diürnes del carrer de na Joana Roca, número 59 de Son Servera.
Expedient 1654/2020. Tema d’urgència. Proposta s’aprovació del text del conveni marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera que regirà la gestió de les subvencions a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca.

B) Activitat de control.
Assabentats i precs i preguntes.