Sessió Ordinària de ple de 21-1-2021

Sessió Ordinària de ple de dia 21 de gener de 2021.

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, 19 de novembre de 2020, 26 de novembre de 2020 i 22 de desembre de 2020.
  2. Expedient 2389/2019. Proposta d’aprovació inicial del Reglament regulador de la cessió d’ús de determinats espais de les Escoles Velles.
  3. Expedient 3060/2020. Proposta d’aprovació del text del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per al desenvolupament d’activitats del catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca durant el període comprès entre
    l’1 de juliol de 2020 i el 30 de setembre de 2021 al municipi de Son Servera.
  4. Expedient 2987/2020. Proposta d’aprovació de la denominació del passeig del Moll de Cala Bona com a passeig de na Magdalena Rigo Lliteras.
  5. Assabentat de les actes de la Junta de Govern Local, 04/11/2020, 18/11/2020,
    02/12/2020, 16/12/2020, 30/12/2020.
  6. Assabentat de les resolucions de Batlia, de la 2020-1249 a la 2021-0045.