Sessió ordinaria de ple de dia 21 de maig

Sessió ordinària de ple celebrada dia 21 de maig e 2020 per mitjans telemàtics degut a l’estat d’alarma creat per la pandèmia de la COVID-19.

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, 21.11.2019, 4.12.2019, 13.12.2019,
  16.12.2019, 27.01.2020, 20.02.2020 i 26.03.2020.
 2. Expedient 1070/2020. Proposta d’aprovació el Conveni interadministratiu de
  cooperació entre l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l’Ajuntament de Son
  Servera per a la licitació i execució del “Projecte constructiu de reurbanització i
  millora del carrer Sol Naixent TM de Sant Llorenç i Son Servera”.
 3. Expedient 1189/2017. Proposta d’aprovació revisió de tarifes Poliesportiu municipal.
 4. Expedient 1382/2020. Proposta d’aprovació de l’acord del reconeixement
  d’impossibilitat d’execució del contracte de gestió del servei públic local de gestió de
  les instal·lacions esportives i del centre Poliesportiu Es Pinaró, com a conseqüència de
  la situació de fet creada pel COVID-19.
 5. Expedient 533/2020. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del
  servei de transport turístic de passatgers per carretera en tren turístic del municipi de
  Son Servera.
 6. Expedient 3299/2019. Proposta d’aprovació de la modificació del Pla Normatiu per
  l’any 2020.
 7. Expedient 1422/2020. Proposta de modificació ordenança nº 29 reguladora del preu
  públic per la prestació de serveis socioeducatius.
 8. Expedient 1422/2020. Proposta concreció article 8 ordenança nº 29 reguladora del
  preu públic per la prestació de serveis socioeducatius.
 9. Expedient 1403/2020. Proposta d’aprovació expedient reconeixement extrajudicial de
  crèdits 3/2020.
 10. Expedient 905/2020. Proposta d’aprovació de les ajudes per fer front als danys
  produïts per la borrasca Gloria – Grup municipal del Partit Popular.
 11. Expedient 1479/2020. Declaració Institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) davant la crisis del coronavirus.

B) Activitat de control
12.Expedient 1320/2020. Tancament i Liquidació del Pressupost 2019.
13.Expedient 1424/2020. Assabentat canvi de portaveu del grup polític municipal ON
SS-EL PI.
14.Assabentat de les actes de la Junta de Govern Local (06/11/2019, 20/11/2019,
27/11/2019, 04/12/2019, 18/12/2019, 02/01/2020, 15/01/2020, 29/01/2020,
12/02/2020, 26/02/2020, 11/03/2020, 24/04/2020 i 13/05/2020).
15.Assabentat resolucions de Batlia, de la 2019-1676 a la 2020-0579.

Precs i preguntes.