Sessió ordinària de ple de 19-11-2020

Sessió Plenària celebrada de manera telemàtica, avui 19 de nombre de 2020, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, 17.09.2020, 5.11.2020 i 11.11.2020.
 2. Expedient 2856/2020. Proposta d’aprovació del Pla Normatiu per a l’any 2021.
 3. Expedient 660/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de la Plantilla
  pressupostària de l’Ajuntament de Son Servera, aprovada per acord del Ple del
  Pressupost General de l’Ajuntament de Son Servera per a l’exercici 2020, per la
  modificació del torn de treball de dos policies locals.
 4. Expedient 2310/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de l’article 13 de
  l’Acord aplicable al personal funcionari vigent, i introducció al mateix d’un nou
  article relatiu a la Instrucció 4/2020 de la directora del SOIB que recull el protocol per
  a la gestió de l’oferta publica d’ocupació.
 5. Expedient 2312/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de l’article 13 del
  Conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Son Servera vigent, i introducció al
  mateix conveni d’un nou article relatiu a la Instrucció 4/2020 de la directora del SOIB
  que recull el protocol per a la gestió de l’oferta publica d’ocupació.
 6. Expedient 2915/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança
  municipal reguladora del mercat setmanal de Cala Millor.
 7. Expedient 2917/2020. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança
  municipal reguladora del mercat setmanal de Son Servera.
 8. Expedient 2352/2020. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
  Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per a la implantació dels plans de
  reactivació econòmica en el marc del programa Mallorca Activa.
 9. Expedient 2862/2020. Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració entre
  el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per dur a terme actuacions
  relatives a la convocatòria de subvencions per Ajuntaments de Mallorca de 20.000

habitants o menys per al suport a la Joventut.
10.Expedient 2803/2020. Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració per a
la implementació de serveis especialitzats i prestacions econòmiques pròpies als
serveis socials dels municipis de Mallorca pel període 2020-2021.
11.Expedient 2914/2020. Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració entre
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Son Servera per al
finançament de les prestacions econòmiques que atorguen els ajuntament o
mancomunitats de municipis persones especialment vulnerables per fer front a les
situacions d’urgent necessitat derivades de la COVID -19 pel període 2020
(CONVENI UGN COVID).
12.Expedient 2987/2020. Proposta d’aprovació de la denominació d’un tram del Passeig
del Moll de Cala Bona com a Plaça de na Magdalena Rigo Lliteras.
13.Expedient 2979/2020. Proposta d’aprovació a l’adhesió de l’Ajuntament de Son
Servera a la Declaració institucional de la Comunitat de Sant Egidio, fundadora de la
Xarxa de Ciutats per la Vida/Ciutats contra la Pena de Mort.
14.Expedient 2977/2020. Proposta d’aprovació a l’adhesió de l’Ajuntament de Son
Servera a la Declaració Institucional amb motiu del Dia internacional de l’eliminació
de la violència contra la dona.
15.Expedient 3047/2020. Proposta del Partit Popular per a combatre l’ocupació il·legal
d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la
convivència social.
16.Expedient 527/2020. Proposta d’aprovació del Compte general de 2019 de
l’Ajuntament de Son Servera.

Precs i preguntes.