Sessió extraordinaria i urgent de dia 17 de juny de 2021

  1. Proposta de reconeixement de la urgència de la sessió.
  1. Expedient 2007/2021. Proposta d’aprovació de l’acceptació del nomenament i presa depossessió del nou regidor José Luis Ruiz García.
  1. Expedient 712/2021. Proposta d’aprovació de la modificació de les retribucions delscàrrecs de la Corporació.
  1. Expedient 1739/2021. Proposta d’aprovació del text del Conveni de col·laboració entrel’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Son Servera per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades del COVID-19 durant l’any 2021 (CONVENI URCOVID 2021).
  1. Expedient 2117/2021. Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per actuacions relatives a la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes de participació ciutadana i d’acció voluntària per a l’any 2021.
  1. Expedient 1189/2017. Proposta d’aprovació de la modificació de la tarifa de l’entrada de dia.
Expedient 2120/2021. Proposta d’aprovació del expedient extrajudicial de crèdit REC 4/2021.

  1. Expedient 2152/2021. Proposta d’aprovació del suplement de crèdits finançats per mitjà del romanent líquid de tresoreria.
Expedient 2143/2021. Proposta d’aprovació a l’adhesió de l’Ajuntament de Son Servera a la declaració institucional amb motiu del dia internacional del orgull LGTBI, 28 de juny de 2021.