Escàs poder d’encaixar, per Biel Blanquer

ESCÀS PODER D’ENCAIXAR

 Arran d’un comentari sobre la incidència d’aquest mitjà en la discutible i discutida gestió política duta a terme pels membres del Partit Socialista que formen o van formar part d’aquests dos últims Pactes Municipals de Govern, han d’aclarir alguns conceptes que, o bé no entenen, o bé prefereixen no entendre (per no incidir en la incapacitat d’entendre’ls) .

Normalment, les crítiques o opinions oposades sorgeixen de la discrepància en la interpretació d’actuacions, comentaris o regulacions que es dicten des del Govern Municipal.

Si aquest Govern l’integren persones, afiliades o no, a un partit que té la responsabilitat l’Administració municipal, i no l’exerceixen com al ciutadà li convé o necessita, és NORMAL que la crítica flueixi per sí mateixa. Per aquest motiu, els partits o coalicions són objecte de comentaris contradictoris a les seves actuacions, i fins i tot oposats a les mateixes.

De la resposta dels polítics a aquestes crítiques s’obté el grau de “encaix” dels mateixos.  I pel comentat, els Srs. del Partit Socialista “serverí” , han demostrat no disposar de “cintura suficient” ni d’encaix de cops als quals els sotmeten els seus manats, bé per escrit, bé segons “vox populi” .

Per això no ens serveix l’excusa que “mai us fiqueu amb l’oposició”. Pregunto: On es manifesta el partit de l’oposició? Tant en els plens com al carrer , ESTÀ , però QUÈ FA, DIU O PROPOSA la vostra pposició del PP?

Si no es publiquen en aquest mitjà escrits del Partit Popular és simplement perquè no VOLEN O NO SABEN. I per a mostra, un botó. Aquest mitjà, i per això se li reconeix i agraeix la seva col·laboració, una regidora del PSOE, MENSUALMENT remet a aquest mitjà, escrits de qualsevol contingut, sense que se li hagi exigit requisit, simplement que el signi, com aconsella l’ètica periodística.

Amb el cúmul d’idees que afloraven al meu cap, potser hagi aconseguit confondre al lector, intercalant paràgrafs amb referències dispars (PSOE, Pacte, PP) però no era la meva intenció, encara que a “bon entenedor, poques paraules basten”. Si bé això de “ENTENDRE” no està a l’abast de tots els polítics i afiliats locals per igual.

Vulgarment se sentencia que “el moviment es demostra caminant” , però si un consistori (Govern i Oposició ) no actuen , i només alguns apareixen en les nòmines mensuals però no al “carrer “, o no ho fan pel bé comú, el seu moviment és nul en el primer supòsit , i desmanegat i incorrecte en el segon.

Em satisfà que les meves col·laboracions no siguin del grat del lector o bé que no siguin objecte de lectura per cap ciutadà. Això em confirma l’escàs interès que desperten i la conveniència que desisteixi d’ajudar, amb la meva ínfima aportació, a que un mitjà local pugui plantejar la seva desaparició.

No, Srs. del PSOE, no sóc “el seu particular espasa del Cid”, ni el franctirador que abat a la gavina del PP, sinó simplement un ciutadà que sent el cuquet d’expressar públicament les seves opinions, lliures, discutibles i discutides.

Apliquin la sentència escrita en el tap d’una ampolla de cava: “PER MILLORAR LES TEVES ACCIONS , MILLORA ELS PENSAMENTS”.

 

ESCASO PODER DE “ENCAJE” 

A raíz de un comentario sobre la incidencia de este medio en la discutible y discutida gestión política llevada a cabo por los miembros del Partido Socialista que forman o formaron parte de estos dos últimos Pactos Municipales de Gobierno, deben aclararse algunos conceptos que, o bien no entienden, o bien prefieren no entender ( por no incidir en la incapacidad de entenderlos).

Normalmente, las críticas u opiniones encontradas, surgen de la discrepancia en la interpretación de actuaciones, comentarios o regulaciones que se dictan desde el Gobierno Municipal.

Si este Gobierno lo integran personas , afiliadas o no, a un Partido que tiene bajo su responsabilidad la Administración Municipal, y no la ejercen como al ciudadano le conviene o necesita, es NORMAL que la crítica fluya por sí misma. De ahí que los Partidos o Coaliciones sean objeto de comentarios contradictorios a sus actuaciones, y hasta OPUESTOS a las mismas.

De la respuesta de los políticos a dichas críticas se obtiene el grado de “encaje” de los mismos. Y por lo comentado, los Srs. del Partido Socialista “Serverí”, han demostrado no disponer de “cintura suficiente” ni de “encaje de golpes”  a los que les someten sus mandados, bien por escrito, bien según “vox pópuli”.

Por ello no nos sirve la excusa de que “nunca os metéis con la Oposición”. Pregunto: DÓNDE se manifiesta el Partido de la Oposición? Tanto en los Plenos como en la calle, ESTÁ, pero QUE HACE, DICE O PROPONE vuestra Oposición del P.P.?.

Si no se publican en este medio, escritos del Partido Popular es simple y llanamente porque no QUIEREN O NO SABEN. Y para muestra, un botón. Este medio, y por ello se le reconoce y agradece su colaboración, una regidora del PSOE, MENSUALMENTE remite a este medio, escritos de cualquier contenido, sin que se le haya exigido requisito alguno, simplemente que lo firme, como aconseja la ética periodística-

Con  el cúmulo de ideas que afloraban en mi mente, quizás haya conseguido confundir al lector, intercalando párrafos con referencias dispares (PSOE, Pacte, P.P) pero no era mi intención, aunque a “buen entendedor, pocas palabras bastan”, si bien eso de “ENTENDER”  no está al alcance de todos los políticos y afiliados locales  por igual.

Vulgarmente se sentencia que “el movimiento se demuestra andando”, pero si un Consistorio (Gobierno y Oposición) no actúan, y solo algunos aparecen en las nóminas mensuales pero no en la “calle”, o no lo hacen por el bien común, su movimiento es nulo en el primer supuesto, y desgarbado e incorrecto en el segundo.

Me satisface que mis colaboraciones no sean del agrado del lector o bien que no sean objeto de lectura por ningún ciudadano, ello me confirma el escaso interés que despiertan y la conveniencia de que desista de ayudar, con mi ínfima aportación, a que un medio local pueda plantearse su desaparición.

No, Srs, del PSOE. No soy “su particular espada del Cid”, ni el francotirador que abate a la gaviota del P.P., sino simplemente un ciudadano que siente el gusanillo de expresar públicamente sus opiniones, libres, discutibles y discutidas.

Aplíquense la sentencia escrita en el tapón de una botella de cava: “ PARA MEJORAR TUS ACCIONES , MEJORA TUS PENSAMIENTOS”.

 

Gabriel Blanquer i Barceló