Convocatòria de Ple Ordinària per dia 17-11-2016

ple-20_10_16Convocatòria de sessió ordinària de Ple per dia 17 de novembre de 2016 a les 20.00 hores.

1- Proposta d’ aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors (15 de setembre de 2016, sessió ordinària; 20 d’ octubre de 2016, sessió extraordinària).

2- Aprovació del límit màxim de despesa no financera.

3- Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Son Servera per a l’exercici econòmic 2017.

4- Aprovació de l’aportació del 0,7 al fons de solidaritat.

5- Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 06/2016

6- Expedient de contractació 15-2016. Proposta d’aprovació del modificat del contracte de de serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son Servera (expedient de contractació núm. 23-2013 ).

7- Proposta per a l’aprovació inicial del Reglament regulador del règim d’ús dels horts ecològics urbans del municipi de Son Servera.

8- Proposta d’aprovació per a l’elaboració del Pla Municipal sobre drogodependències de Son Servera i per a la creació i composició de la comissió política de seguiment.

9- Renúncia com a regidora municipal de Catalina Servera Elhauge.

10- Renúncia de Magdalena Massanet Sancho com a regidora de l’Ajuntament de Son Servera.

11- Moció perquè la Conselleria d’ Agricultura realitzi els pagament de la PAC als agricultors de Balears.

PART DE CONTROL

1. Assabentat resolucions de Batlia (1115/2016 a 1447/2016)
2. Assabentat acords Junta de Govern Local (30.08.2016; 13.09.2016; 27.09.2016; 11.10.2016; 25.10.2016)
3. Precs i preguntes.