A cops d’imposicions i reformes

A cops d’imposicions i reformes

 En els últims temps, estem vivint un fet absurd, propi d’altres temps passats, arcaics i antidemocràtics, com és la imposició de mesures no consensuades amb la ciutadania per part de l’executiu, a cop de decret.

Reformes, com en aquest cas la REFORMA DE LES PENSIONS, que estan destruint l’estat de benestar, eliminant uns drets adquirits, lluitats i guanyats per part dels pensionistes del nostre país.

I és que, segons l’última notícia sobre la Reforma de les pensions, a l’avantprojecte de la qual ha donat llum verda el Govern de Rajoy, baixaran totes les pensions a Espanya.

A les primeres que afectarà serà a les que ja es cobren, perquè la fórmula de revaloració que preveu la reforma (0,25) suposa una pèrdua real de poder adquisitiu de totes les pensions, any rere any. I a les pensions futures, perquè les fórmules que s’estableixen faran més difícil accedir a una pensió i la seva quantia serà menor que les actuals. I a això, és clar, s’afegiran després la ja esmentada pèrdua de poder adquisitiu anual.

I jo em pregunto, quin sentit té en aquests moments de malestar generalitzat, en una època de grans conflictes entre la ciutadania i l’executiu, voler aprovar una reforma d’aquesta índole, quan s’acaba de començar a aplicar aquest mateix any la Reforma aprovada per consens en 2011 i els resultats no han pogut ser avaluats encara? Què pretenen amb aquesta actitud aclaparadora cap a la resta de partits polítics i que asfixia la població?

No crec que sigui el moment d’improvisar amb decrets, sense abans dotar de mecanismes que facin possible una transició moderada cap a un model al qual ens dirigeixen, el qual desconec, com desconeixen gran part de la població, els quals es troben a l’expectativa de veure que passarà.

Natalia Troya Isern
Regidora del PSIB-PSOE

A golpes de imposiciones y reformas

En los últimos tiempos estamos viviendo un hecho absurdo propio de otros tiempos pasados, arcaicos y antidemocráticos como es la imposición de medidas no consensuadas con la ciudadanía por parte del ejecutivo, a golpe de decretazos.

Reformas, como en este caso la REFORMA DE LAS PENSIONES, que están destruyendo el estado de bienestar, eliminando unos derechos adquiridos, luchados y ganados por parte de los pensionistas de nuestro país.

Y es que, según la última noticia sobre la Reforma de las pensiones, a cuyo anteproyecto ha dado luz verde el Gobierno de Rajoy, bajarán todas las pensiones en España.

A las primeras que afectará será a las que ya se cobran, porque la fórmula de revalorización que contempla la reforma (0,25) supone una pérdida real de poder adquisitivo de todas las pensiones, año tras año. Y  a las pensiones futuras, porque las fórmulas que se establecen harán más difícil acceder a una pensión y su cuantía será menor que las actuales. Y a eso, claro, añadirán después la ya citada pérdida de poder adquisitivo anual.

Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene en estos momentos de malestar generalizado, en una época de grandes conflictos entre la ciudadanía y el ejecutivo, querer aprobar una Reforma de esta índole, cuando se acaba de empezar a aplicar este mismo año la Reforma aprobada por consenso en 2011 y cuyos resultados no han podido ser evaluados aún? ¿Qué pretenden con esa actitud aplastante hacia el resto de partidos políticos y que asfixia a la población?

No creo que sea el momento de improvisar con Decretos, sin antes dotar de mecanismos que hagan posible una transición moderada hacia un modelo al que nos dirigen, el cual desconozco, como desconocen gran parte de la población, los cuales se encuentran a la expectativa de ver que pasará.

Natalia Troya Isern
Regidora del PSIB-PSOE