Sessió Plenària de dia 15 de juliol de 2021

Sessió ordinària de ple de dia 15 de juliol.
Ordre del dia:
A) Part resolutiva 
1-Aprovació de les actes de les sessions anteriors, 20 de maig de 2021 i 17 de juny de 2021.
2-Expedient 1899/2021. Proposta d’aprovació inicial del Reglament del Consell Escolar Municipal de Son Servera.
3-Expedient 2085/2021. Proposta d’aprovació del text del Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar amb ABAQUA per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR de Son Servera.
4-Expedient 2292/2021. Proposta d’aprovació del text del Conveni de col·laboració amb elConsell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de subvencions per als Ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o menys per donar suport a la Joventut.
5-Expedient 1502/2021. Proposta d’aprovació dels criteris de productivitat variable per a la retribució de substitucions de curta durada de prefectures.
6-Expedient 2348/2021. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2021.
B) Activitat de control 
  7. Assabentat de les actes de la Junta de Govern Local, 05/05/2021, 12/05/2021, 19/05/2021, 02/06/2021 i 16/06/2021.8. Assabentat de les resolucions de Batlia, de la 2021-0705 a la 2021-1017.

Precs i Preguntes.