Sessió Plenària del 20 de juliol de 2015

Sessió ordinària de Ple de 20 de juliol de 2015.
Ordre del dia de la sessió:

a) PART RESOLUTIVA

1. Proposta d’aprovació de la sessió extraordinària organitzativa del Ple de data de 30 de juny de 2015.

2. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, Reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres.

3. Informar el Ple de l’objecció núm. 13/2015 (insuficiència de crèdit) presentada per l’interventor, pel seu aixecament.

4. Aprovació de la transferència de crèdit TC 14/15 per import de 320.600,00 €.

5. Aprovació del compte general del 2014

– Moció Antitaurina

b) PART DE CONTROL

1. Assabentat resolucions de Batlia (684/2015 a 904/2015).
2. Assabentat acords Junta de Govern Local (30.06.2015)
3. Precs i preguntes.