Sessió Plenària de 21 de juliol de 2016

Sessió ordinària de Ple de 21 de juliol de 2016, celebrada a les 21.00 h.

Ordre del dia de la sessió:

a) PART RESOLUTIVA

1. Proposta d’aprovació de les actes del Ple de les sessions anteriors (19 de maig de 2016, sessió ordinària; 30 de maig de 2016, sessió extraordinària).

2. (Minut 02:10) Proposta de modificació del preu del contracte d’arrendament del bé immoble, situat al carrer Major, que compren els solars numerats amb el núm. 34 (referència cadastral 0958946ED3805N0001EX) amb el núm. 36 (amb referència cadastral 0958944ED3805N0001IX) i amb el s/n (amb referència cadastral 0958945ED380N0001JX) de Son Servera, propietat de Miguel Nebot Carrió, amb DNI núm. 78194461G i Maria Antonia Vives Tous, amb DNI núm. 42981681V, per a destinar-lo a d’aparcament de vehicles. Expedient de contractació núm. 19-2015.

3. (04:38) Expedient de contractació 10-2016. Proposta d’aprovació del modificat del contracte de gestió del servei públic de recollida selectiva porta a porta o mitjançant àrees d’aportació temporals de les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos lleugers i bolquers al municipi de Son Servera ( expedient de contractació núm. 01-2010 ).

4. (09:12) Proposta de Modificació número 2 de les Normes Subsidiàries de planejament del Terme Municipal de Son Servera. Redefinicions de les aliniacions de les zones intensives C i D.

5. (10:24) Proposta d’inici de l’expedient de liquidació de la concessió de subministrament d’aigua potable al nucli de Son Servera

6. (13:31) Moció de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i de gènere, fent palesa l’aprovació de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia.

7. (17:54) Proposta per a l’aprovació del calendari de festes locals de Son Servera per a l’any 2017.

8. (18:28) Proposta d’aprovació de l’adaptació de la planimetria de les NS de planejament de Son Servera a l’acord de la CIOTUPH de 29 d’abril de 2016, d’execució de Sentència. Eliminació de la UA-C3 -Port Verd.

9. (27:23) Proposta de modificació de diversos articles del Conveni col•lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).

10. (33:32) Proposta de modificació de diversos articles de l’Acord aplicable al personal funcionari de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).

11. (34:04) Proposta de ratificació del decret de la Batlia núm. 675/2016, de 7 de juny, per a la devolució de l’aval constituït com a garantia definitiva de l’execució del contracte d’obres del projecte d’ ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró.

12. (45:58) Proposta de ratificació i nomenament de representants municipals al Consell Escolar de Mallorca.

13. (47:56) Proposta d’actualització de l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament de Son Servera a 31 de desembre de 2015.

14. (52:08) Aprovació de la proposta de modificació de l’ordenança núm. 34, reguladora del preu públic per la prestació de serveis en l’Escola de música, dansa i teatre.

15. (01:05:37) Aprovació del Reconeixement extrajudicial de crèdits REC 5/2016

b) PART DE CONTROL

1. (01:11:37) Assabentat resolucions de Batlia (569/2016 a 868/2016).
2. (01:29:17) Assabentat acords Junta de Govern Local (10.05.2016, 24.05.2016, 07.06.2016, 21.06.2016).

* (01:36:57) Moció d’Urgència Sentència Plaça Eureka

3. (01:51:11) Precs i preguntes.

– Precs Maria Isabel Prieto Nebot (Portaveu de MÉS) (RME 4549, de 14 de juliol de 2016):

(1) La ubicació de vitrines informatives arreu del municipi a espais estratègics que ajudin a la difusió de la informació municipal: actes, esdeveniments, plenaris, …) a la part costanera i al nucli de Son Servera.
(2) Sol•licitam l’estudi de la possibilitat d’un espai caní costaner, a la mar, per la tinença dels cans amb millors condicionaments, com a resposta als consells dels professionals especialitzats i complementant el parc de Cala Millor.
(3) La ubicació d’ “aparcabicis” arreu del municipi i així evitar usar faroles, arbres, etc… a tal efecte.
(4) Evitar de cara a properes festes els focs de pirotècnia .
(5) Pregam revisió i correcció del web de l’Ajuntament i cartelleria , programes i tota la informació municipal envers l’ortografia, sintanxi i cohesió textual. així com evitar el llenguatge sexista.

– Preguntes Maria Isabel Prieto Nebot (Portaveu de MÉS) (RME núm. 4549 i 4556, de 14 de juliol de 2016):
(1) Quines són les actuacions que durà a terme la Regidoria d’Educació en relació al cobrament dels 5 € de l’Escoleta d’Estiu?
(2) Vàrem sol•licitar fa mesos a un Ple, la ubicació d’una engronsadora especial per a infants amb necessitats especials. El compromís del regidor de Vies i Obres va ser el de posar-se en contacte amb l’empresa especialitzada. Com està aquest tema?
(3) Quina és la problemàtica que presenten els firaires d’actuacions infantils al municipi?
(4) Informació sobre els treballs realitzats per l’empresa que en aquests moments està investigada Termyca, segons la premsa l’Ajuntament serverí hi té relació.