Sessió Plenària de 18 de juliol de 2019

Sessió ordinària de ple de dia 18 de juliol de 2019.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 2 de juliol de 2019.

2-Expedient 1379/2019. Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Son Servera i l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) relatiu al centre de telecomunicacions de Son Corb (Son Servera).

3-Expedient 1620/2019. Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Son Servera i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2019.

4-Expedient 675/2019. Proposta de modificació de l’aprovació inicial de l’Ordenança del renou i les vibracions.

5-Expedient 310/2019. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament regulador de l’ús de l’estació del tren de Son Servera.

6-Expedient 2880/2018. Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals.

7-Expedient 1732/2019. Proposta per a l’aprovació del calendari de festes locals de Son Servera per a l’any 2020.
Assabentat resolucions de Batlia, de la 2019-0673 a la 2019-1005.

Precs i preguntes