Sessió ordinària de ple del 19 de març de 2015

Sessió ordinària de Ple de dia 19 de març de 2015 Ordre del dia de la sessió:

  1. Proposta d’aprovació de l’ acta del Ple de sessions anteriors.
  2. Expedient de contractació núm. 10-2015. Proposta de modificat  del contracte de servei de neteja viària i manteniment zones verdes i arbrat viari del municipi de Son Servera als nous espais derivats de les obres dels trams 3 i 5 del cicloturistic Son Servera-Costa dels Pins i l’arbrat i zones enjardinades de la zona de servei del Port de Cala Bona, sense modificació de les condicions econòmiques del contracte.

3. Proposta de Declaració institucional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

4. Moció per a la recerca d’una solució justa i definitiva al conflicte del Sàhara occidental.

5. Proposta de sol•licitud d’adhesió al conveni subscrit entre el Organismo Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico i la Federación Española de Municipios y Provincias per a l’intercanvi d’informació i la col•laboració administrativa mútua.

6. Proposta de sol•licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Son Servera, al conveni bàsic bilateral entre el Organismo Autònomo de la Jefatura Central de Tráfico i l’entitat local i la FEMP en matèria de Seguretat Vial.

7. Proposta de modificació de l’ordenança municipal reguladora de les activitats artístiques al carrer.

8. Aprovació inicial modificació de l’ordenança núm. 19, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, vitrines, aparadors, expositors, quioscs, cabines i altres instal•lacions anàlogues amb finalitat lucrativa.

9. Aprovació de la proposta d’imposició i ordenació de l’ordenança fiscal núm. 36 reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l’Ajuntament de Son Servera

10. Aprovació, si s’escau, de la justificació de la subvenció 2014 a l’Associació de persones majors de Cala Millor.

11. Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdits REC 2/2015

12. Assabentar el Ple de la Corporació de la liquidació del pressupost 2014

13. Aprovació de la proposta de repartiment del 0,7%

Precs i preguntes.