Sessió Ordinària de Ple de setembre

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 18 de juliol de 2019.
  2. Expedient 2458/2019. Proposta d’aprovació del text del Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per a l’execució de les obres del projecte de Reurbanització i millora del Passeig Marítim de Cala Millor – Cala Bona entre els carrers de Pula i des Comellar Fondo
    (tram II).

3 – Expedient 2460/2019. Proposta d’aprovació del text del Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per a l’execució de les obres del projecte de Millora d’infraestructures i embelliment del carrer de Sant Antoni i la plaça Nova.

4 – Expedient 3023/2018. Proposta d’aprovació del text del conveni a subscriure entre el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Son Servera per dur a terme la reparació o restitució dels danys produïts en les infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis de titularitat municipal del Llevant de Mallorca com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents ocorreguts el dia 9 d’octubre de 2018.

5 – Expedient 2248/2019. Proposta d’aprovació del nomenament dels representants municipals al Ple de l’Assemblea General del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.

6 – Expedient 2363/2018. Proposta d’aprovació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima del municipi de Son Servera.

7 – Expedient 2446/2019. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits REC 3/2019

8 – Expedient 2475/2019. Proposta d’aprovació transferències de crèdit.

9 – Expedient 2326/2019. Proposta d’aprovació modificació bases execució pressupost 219. (Sous oposició)

10 – Punt per urgència. Adquisició cotxe elèctric per l’Ajuntament.

  1. Assabentat resolucions de Batlia, de la 2019-1006 a la 2019-1289.
  2. Assabentat de les actes de la Junta de Govern Local (10.07.2019, 17.07.2019, 31.07.2019, 14.08.2019, 28.08.2019).

Precs i Preguntes.