Sessió ordinària de ple de dia 21 de març de 2019

1- Aprovació actes anteriors.

2-Presa possessió Regidora Sara Alexandra Servera.

3- Reglament regulador de l’ús de l’estació del tren de Son Servera.

4- Modificació ordenança reguladora tinença i protecció animals.

5- Augment fins el 20% de la carrera professional pel 2019 i calendari aplicació.

6 i 7 Acord aplicable al personal Ajuntament, quant a la situació d’incapacitat temporal.

8- Protocol actuació en cas d’assassinat masclista al municipi de Son Servera.

9- Taxa reguladora de la prestació de serveis, realització activitats i ús a edificis del municipi.

10 Aprovació REC 1/2019.

11- Declaració institucional 8 de març dia internacional de la dona 2019.

Assabants Resolucions de Batlia i Juntes de Govern.

Liquidacio presupost General 2018.

Precs i Preguntes.