Sessió ordinària de Ple de 19 de novembre

Sessió ordinària de Ple de data 19 de novembre de 2015

  1. Proposta d’aprovació de l’ acta del Ple de sessions anteriors (17 de setembre de 2015, sessió ordinària).

 

  1. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial.

3. Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de les activitats artístiques al Carrer en el TM de Son Servera

4. Proposta de modificació de l’ordenança municipal reguladora del mercat setmanal de Son Servera. Modificació dels articles 11 i 31.

5. Proposta de modificació de l’ordenança municipal reguladora del mercat setmanal de Cala Millor. Modificació dels articles 10 i 29.

6. Proposta d’aprovació de la convocatòria per a l’elecció de Jutge/ssa de Pau i Jutge/ssa de Pau substitut/a.

7. Assabentat i comunicació del decret de la Batlia núm. 1310/2015, de 15 d’octubre, de modificació del decret núm. 844/2015, de 23 de juny, de designació de regidors i regidores responsables d’àrea.

8. Aprovació de la despesa no financera per 2016

9. Aprovació del pressupost general de la corporació per l’any 2016

10.Moció per a la rebaixa del tipus impositiu de l’ I.B.I. i Moció de la violència de gènere

Precs i preguntes