Sessió Ordinària de ple de 17-11-2016

1- Proposta d’ aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors (15 de setembre de 2016, sessió ordinària; 20 d’ octubre de 2016, sessió extraordinària).

2- Aprovació del límit màxim de despesa no financera.

3- Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Son Servera per a l’exercici econòmic 2017.

4- Aprovació de l’aportació del 0,7 al fons de solidaritat.

5- Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 06/2016

6- Expedient de contractació 15-2016. Proposta d’aprovació del modificat del contracte de de serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son Servera (expedient de contractació núm. 23-2013 ).

7- Proposta per a l’aprovació inicial del Reglament regulador del règim d’ús dels horts ecològics urbans del municipi de Son Servera.

8- Proposta d’aprovació per a l’elaboració del Pla Municipal sobre drogodependències de Son Servera i per a la creació i composició de la comissió política de seguiment.

9- Renúncia com a regidora municipal de Catalina Servera Elhauge.

10- Renúncia de Magdalena Massanet Sancho com a regidora de l’Ajuntament de Son Servera.

11- Moció perquè la Conselleria d’ Agricultura realitzi els pagament de la PAC als agricultors de Balears.

12. Moció urgencia modificació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per a la recollida domiciliària dels residus sòlids urbans i el seu tractament, transformació i transport, de la qual cal destacar la introducció del programa ITR (Inspeccions Tècniques de Residus).

Assabentats i precs i preguntes.