Sessió Ordinària de ple 20-9-2018

Sessió Ordinària de ple de dia 20 de setembre de 2018:
1-Aprovació acta de la sessió anterior.
2-Concessió de la medalla de la Vila a la Banda de Música Local de Son Servera.

3-Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal d’ús i aprofitament de platges.
4-Proposta aprovació de reglament de Control Intern.
5-Proposta d’aprovació del pla de desenvolupament turístic municipal.

6-Proposta d’aprovació de l’aplicació de l’increment retributiu del personal públic de l’Ajuntament de Son Servera.
7-Aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdit REC 4/2018.
8-Compte general de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Son Servera i de la Societat Son Servera segle XXI.

Moció del Partit Popular, actes 40 anys de la Constitució.

Assabentats i Precs i preguntes.