Sessió ordinària de ple 16 maig 2019

Ordre del dia:
1. Aprovació Actes anteriors.
2. Aprovació dels models de declaració de bens patrimonials.

3. Pròrroga del contracte de gestió del servei de tren turístic.

4- Aprovació revisió tarifes Poliesportiu.

5- Aportació Fons solidaritat Mallorquí de Solidaritat.

6. Proposta d’aprovació de l’ordenança reguladora de renous.

7. Aprovació expediente extrajudicial de credit.

8.Proposta d’aprovació de la modificació de retribucions amb dedicació parcial.

Assabentats

Precs i preguntes.