Sessió ordinària de ple 16-11-2017

Sessió ordinària de ple celebrada el dia 16 de novembre de 2017 amb el següent ordre del dia:

1-Aprovació acta anterior.

2-Proposta d’imposició de penalitats per compliment defectuós del contracte en relació al expedient de contractació 16/2013.

4- Proposta d’adhesió al conveni per la cessió de l’aplicació informàtica de gestió dels recursos humans de la Comunitat Autonòmica de les Illes Balears.

5- Proposta de retribució de l’increment retributiu de l’1%.

6- Proposta de declaració del FEMP, 25 de novembre del 2007, dia internacional per la violència contra la dona.

Moció

Precs i preguntes.