Sessió Extraordinària de Ple de dia 27 de gener

  1. Expedient 1067/2017. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 Normes Subsidiàries.
  1. Expedient 2282/2019. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de canalitzacions i xarxes de serveis.
  1. Expedient 3299/2019. Proposta d’aprovació del Pla Normatiu per l’any 2020.
  1. Expedient 13/2020. Proposta d’aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdit 1/2020.
  1. Expedient 3308/2019. Renúncia al carrec de regidora municipal de Maria Arenas Zarco.

Precs i Preguntes.