Primer Ple de legislatura

Sessió extraordinària de ple, celebrada el dia 2 de juliol de 2019.
Ordre del dia:
1- Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.

2- Proposta relativa a la constitució de les comissions informatives i de seguiment: creació, competències i composició.

3- Proposta relativa als nomenaments de representants municipals a diversos òrgans col·legiats.

4- Proposta sobre l’assignació de dotacions als grups polítics municipals.

5- Proposta sobre les retribucions dels nous càrrecs de la Corporació.

6- Proposta sobre el règim d’indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació.

7- Proposta de delegació de competències del Ple de l’Ajuntament a favor de la Batlia i a favor de la Junta de Govern Local.

8- Proposta de nomenament dels membres de la Junta General del Consorci de Turisme.

9- Proposta per a la creació de la Comissió Informativa Especial de seguiment i control del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis de subministrament d’aigua potable del nucli de Son Servera.

10-Donar compte de la constitució dels grups municipals.

11- Proposta per a la creació de la Comissió Informativa Especial de seguiment i control del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis de subministrament d’aigua potable del nucli de Son Servera.

12- Donar compte de la constitució dels grups municipals i Assabentats.