Presentació campanya arqueològica

arqueolegsAhir l’arqueòleg serverí Antoni Puig ha explicat juntament amb el batlle, Antoni Servera i el
regidor de Patrimoni, Miquel Espases, la situació de la campanya arqueològica d’aquest any.
Un projecte que va començar ara fa 6 anys i que en aquesta ocasió, i gràcies a la
participació de tres nous experts; dos d’ells procedents d’Arizona, està permetent ampliar els
objectius de la recerca: l’estudi de l’ús del foc en èpoques històriques i prehistòriques, la formació
del paisatge al llarg dels darrers mil·lennis i l’estudi de l’època Medieval islàmica completen
l’ampliació. Es tracta de conèixer quines eren les activitats realitzades pels habitants d’aquesta zona
de l’illa no només als assentaments ja coneguts (els jaciments catalogats) sinó a tot el territori del
municipi.
El projecte serverí, un programa integral, és únic a l’illa, ja que combina l’excavació de jaciments
arqueològics amb altres tècniques d’aquesta especialitat per tal d’avançar en el coneixement de la
prehistòria de Mallorca. El fet de poder investigar en més d’un jaciment alhora, un concepte
completament diferent dels tradicionals, suposa obrir unes grans expectatives pels investigadors i ja
ha permès fer destacades troballes; que esperen que siguin més.
El projecte realitza excavacions a tres bandes: als jaciments de Mestre Ramon i al de Son Lluc, i
alhora es recorren també els diferents sementers per tal de detectar activitats passades que no
varen deixar traces de construccions.
Aquest és un projecte bàsicament finançat per l’Ajuntament de Son Servera encara que hi ha hagut
ajudes d’altres institucions com ara la Universitat de Washington. A més, els hotelers de la zona
han col·laborat en la manutenció dels voluntaris en els seus establiments i el mateix Ajuntament ha
aportat suport logístic quant a instal·lacions (Escola de Música on s’instal·la el laboratori) i suport
dels seus treballadors (brigada, tècnics d’informàtica, etc.).

L’equip científic està format per arqueòlegs locals com Antoni Puig i Jordi Hernández-Gasch, i pels
restauradors Margalida Munar i Bernat Burgaya. A més dels membres de la Universitat de
Washington: el professor Marcos Llobera i els estudiants de doctorat Jake Deppen i Alec Iacobucci;
També s’hi ha de sumar els estudiants de doctorat Grant Snitker (foc) i Nari Miller (geomorfologia)
de la Arizona State University i el Dr. Alejandro Ramos especialista en ceràmica medieval
andalusina. Finalment, l’arqueòleg Pere Rullan ha col·laborat com a tècnic en innumerables
campanyes del projecte.