Ple ordinari de juliol

Sessió ordinària de ple de dia 20 de juliol de 2017.

Ordre del dia:

  1. Expedient 2198/2017. Proposta de nomenament i presa de possessió del nou regidor José Ramón Hernández Reolid.
  2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (18.05.17 ordinària; 05.06.17 extraordinària; 10.06.17 extraordinària; 19.06.17 extraordinària i urgent)
  3. Expedient 2214/2017. Assabentat i comunicació del decret de la Batlia de nomenament de tinents de Batle.
  4. Expedient 2328/2017. .Proposta d’actualització del pla de desenvolupament turístic municipal 2017-2018

  1. Expedient 2334/2017. Proposta per a l’aprovació del calendari de festes locals de Son Servera per a l’any 2018, prèvia ratificació de la urgència.

Assabentat resolucions de la Batlia (2017-0423 fins a la data d’avui) i assabentat acords de la Junta de Govern Local ( 09.05.17; 23.05.17; 06.06.17; 20.06.17)

Precs i preguntes.