Ple ordinari de 21-1-2016

Sessió ordinària de Ple de 21 de gener de 2016
Ordre del dia de la sessió:

1. Proposta d’aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors (11 de novembre de 2015, sessió extraordinària; 19 de novembre de 2015, sessió ordinària; 23 de novembre de 2015, sessió extraordinària).

2. Proposta de nomenament del/de la Jutge/essa de Pau titular i del/de la Jutge/essa de Pau substitut.

3. Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització.

4. Proposta per a l’aprovació inicial del Reglament per a la regulació de les ajudes econòmiques de serveis socials de l’Ajuntament de Son Servera.

5. Aprovació modificació ordenança nº 13.

6. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2016.

7. Conveni de col•laboració entre Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i l’Ajuntament de Son Servera per a la dinamització i funcionament dels edificis i instal•lacions de l’Estació de Son Servera

– Assabentat resolucions de Batlia (1452/2015 a 39/2016) i assabentat acords Junta de Govern Local (10.11.2015; 24.11.2015; 09.12.2015; 22.12.2015).

Precs i preguntes.