Ple ordinari de 17 març 2016

Sessió ordinària de Ple de 17 de març de 2016 celebrada a les 20.00 hores.

Abans d’iniciar-se la sessió es va fer un minut de silenci per l’assassinat de Victòria Sard, víctima de la violència de gènere.

Ordre del dia de la sessió:

a) PART RESOLUTIVA

1- Proposta d’aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors (19 de gener de 2016, sessió extraordinària; 21 de gener de 2016, sessió ordinària).

2- Proposta de concessió del títol de fill Il·lustre del poble de Son Servera al doctor Joan Lliteras Gili.

3- Proposta d’assabentament del nomenament del/dela Jutge/essa de Pau titular i del/dela  Jutge/essa de Pau substitut.

4- Proposta per a l’aprovació del Codi ètic de bon govern i transparència de l’Ajuntament de Son Servera.

5- Proposta per a l’aprovació inicial del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Son Servera.

6- Proposta de delegació de la competència del Ple en la Junta de Govern Local per tal de poder bonificar l’ICIO a obres que afectin al patrimoni cultural del TM de Son Servera.

7. Proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública al TM de Son Servera.

8. Proposta de modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat dinàmica

9. Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells pel municipi de Son Servera.

10. Proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa de l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres de la via pública

11. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, vitrines, aparadors, expositors, quioscs, cabines i altres instal•lacions anàlogues amb finalitat lucrativa.

12. Aprovació de la justificació de la subvenció per l’any 2015 a l’entitat Son Servera Bàsquet.

13. Aprovació subvenció per any 2015 a l’Associació de Persones Majors de Son Servera.

14. Aprovació de la justificació de la subvenció concedida per l’any 2015 al Club de Futbol Cala Millor.

15. Aprovació de la justificació de la subvenció concedida per l’any 2015 al Club Ciclista Platges de Cala Millor.

16. Informar el Ple de la Corporació de la Liquidació del pressupost 2015

17. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits REC 2/2016. Mesura cautelar PO 0000145/2015.

18. Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REC 3/2016.

19. Dia Internacional de la Dona.

b) PART DE CONTROL

1. Assabentat resolucions de Batlia (40/2016 a 293/2016).

2. Assabentat acords Junta de Govern Local (05.01.2016, 19.01.2016, 02.02.2016, 16.02.2016).

3. Precs i preguntes.