Ple Ordinari 17 de maig 2018

Sessió ordinària de Ple de dia 17 de maig de 2018.
Ordre del dia:
1- Aprovació de l’acte de la sessió anterior (15.03.2018, sessió ordinària)-
2- Expedient 1109/2018. Proposta per a l’aprovació del Pla Normatiu 2018.

3- Expedient 932/2018. Proposta per a l’aprovació del calendari de festes locals de Son Servera per a l’any 2019.
4- Expedient 1236/2018. Proposta de denegació de la revisió de les tarifes de les activitats esportives d’estiu.
5- Expedient 1067/2017. Proposta de modificació puntual número 3 de les NS de plantejament del TM de Son Servera. Modificacions o ajustaments tècnics a la normativa.
6- Expedient 1039/2018. Aprovació expedient extrajudicial de crèdit 2/2018
7- Expedient 856/2018. Aprovació liquidació 2017.

8- Expedient 1191/2018. Proposta que presenta el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Son Servera per a la seva consideració, debat i posterior aprovació pel Ple, relativa al pressupost compromès pel Govern d’Espanya contra la violència de gènere (RGE núm. 2018-E-RC-2467).
9- Expedient 1232/2018. Proposta de declaració institucional relativa a la regulació del lloguer de vehicles de turisme amb conductor VTC.
10- Expedient 1030/2018. Renúncia com a regidora municipal de Juana Ana Servera Lliteras.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.