Ple extraordinari de dia 30 de juny de 2015

Sessió plenària extraordinària de dia 30 de juny de 2015.

Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació de data de 13 de juny de 2015.

2.- Donar compte de la constitució dels grups municipals.

3.- Assabentat i comunicació de les resolucions de Batlia:

3.1. Nomenament de tinents de batle.

      3.2. Designació de membres dela Junta de Govern Local.

      3.3. Delegació de competències de la Batlia a la Junta de Govern Local.

      3.4.  Designació de regidors i regidores responsables d’àrea.

      3.5. Nomenament de membres de la Junta General del Consorci de Turisme entre

                 l’Associació Hotelera de Cala Millor, l’Ajuntament de Son Servera i l’Ajuntament de

                 Sant Llorenç des Cardassar.

4.- Proposta d’aprovació  de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.

5.- Proposta sobre les comissions informatives i de seguiment: creació, competències i composició.

6.- Proposta relativa als nomenaments de representants municipals a diversos òrgans col·legiats.

7.- Proposta de nomenament de representant municipal ala Comissió Mixta de Seguiment i Control de l’Acord marc de col·laboració entre el Consorci per a la millora d’infraestructures turístiques.

8.- Proposta d’aprovació de designació de responsables del contracte de diversos contractes administratius vigents.

9.- Proposta sobre l’assignació de dotacions als grups polítics municipals.

10.- Proposta sobre les retribucions dels nous càrrecs de la Corporació.

11.- Proposta sobre el règim d’indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació.

12.- Proposta de delegació de competències del Ple de l’Ajuntament a favor de la Batlia i a favor de la Junta de Govern Local.