Ple de dia 21 de maig de 2015

Sessió ordinària de Ple de dia 21 de maig de 2015.

1- Ordre del dia de la sessió:Proposta d’aprovació de l’ acta del Ple de sessions anteriors (19 de març de 2015, sessió ordinària; 17 d’abril de 2015, sessió extraordinària i urgent; 27 d’abril de 2015, sessió extraordinària).

2- Expedient de contractació núm. 10-2015. Proposta de modificació de l’import de les quanties del modificat  del contracte de servei de neteja viària i manteniment zones verdes i arbrat viari del municipi de Son Servera als nous espais derivats de les obres dels trams 3 i 5 del cicloturistic Son Servera-Costa dels Pins i l’arbrat i zones enjardinades de la zona de servei del Port de Cala Bona, aprovat inicialment mitjançant acord de Ple de dia 19 de març de 2015.

3- Proposta per a l’aprovació de l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament de Son Servera.

4- Adaptació del Conveni col·lectiu al disposat a l’article 85.3 de l’Estatut dels Treballadors, sobre continguts mínims del conveni

5- Proposta de creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Son Servera

6- Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals de Son Servera per a l’any 2016.

7- Aprovació, si s’escau, de la subvenció al CC Platges de Cala Millor de data 30 de desembre de 2014

8- Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 3/2015. Factures d’exercicis tancats.

9- Precs i preguntes.