Millores al punt d’accessibilitat universal

Ara fa un any que des de la Regidoria de Turisme, es va posar en marxa el Punt d’Accessibilitat Universal a la platja de Cala Bona, a fi de crear així una platja amb garanties per a tothom i oferir un servei d’assistència al bany per part de personal del servei de socorrisme degudament qualificat en aspectes d’accessibilitat. Aquesta platja obtengué el setembre la Certificació AENOR d’Accessibilitat Universal, conforme a la Norma UNE 170001, amb la qual cosa es convertí en la primera, i fins el dia d’avui l’única, platja de Mallorca que gaudeix d’aquesta distinció.

No obstant això, des del mateix moment en què va finalitzar la temporada de platges l’Ajuntament ha continuat treballant per tal d’afegir més millores en aquest Punt d’Accessibilitat Universal. Així, s’ha treballat en els següents àmbits:

a) Tasques de difusió per tal de donar a conèixer el Punt Accessible, amb l’execució de les següents tasques:

– Traducció de la pàgina web a l’anglès i l’alemany, i seguiment de visites a la web.
– Edició de fullets informatius, amb el segell de certificació, en català, castellà, anglès i alemany, i distribució d’aquests a les oficines d’informació turística i als establiments hotelers.
– Col·laboració en la Jornada d’Accessibilitat Universal organitzada per AENOR Balears, duita a terme el passat 14 de maig, on l’Ajuntament de Son Servera va participar activament.

b) Millora en les condicions de l’entorn per tal de garantir l’accessibilitat universal, i que comprèn:

– Eliminació de qualsevol punt amb un pendent longitudinal superior al 6% dins de l’itinerari accessible.
– Execució del projecte de realimentació d’arena.
– Millora del subministrament elèctric de les cabines sanitàries, amb la instal·lació de plaques solars de major capacitat.
– Restauració dels espigons de la platja de Cala Bona, per tal de fer-los més segurs per a totes les persones usuàries.
– Incorporació de paviment tàctil direccional en la totalitat de l’itinerari accessible per a vianants.
– Elevació del pas de vianants davant de les zones d’aparcament reservat, per tal de controlar la velocitat en aquest punt i millorar la seguretat de les persones usuàries de les places reservades.

c) Millora a l’accés i localització de la platja de Cala Bona i del Punt d’Accessibilitat Universal, per mitjà de les següents accions:

– Proporcionar el servei de taxi adaptat per a aquelles persones usuàries que ho sol·licitin.
– Pintar novament les places d’aparcament reservat per tal de ressaltar el seu contrast i millor-ne la localització.
– Incorporació de senyals direccionals per a vehicles.

d) Millora en el servei i el sistema de gestió:

– Millora de la recollida de queixes i suggeriments, de manera que es pugui optimitzar la recollida de comentaris que ens ajudin a planificar noves millores.
– Possibilitat d’oferir el bany assistit fora de l’horari preestablert (de 10 h a 13 h), sota disponibilitat del socorrista qualificat.

Ara ja s’està treballant en el projecte de millora continuada. S’estan estudiant noves propostes de millora per poder escometre en un futur pròxim.