La plataforma del tren i el GOB recriminen al Govern la paralització de les obres

En el transcurs d’una roda de premsa a Artà, representats de la Plataforma Amics del Tren de Llevant i del GOB, han recriminat la decisió del Govern Balear d’aturar definitivament les obres del tren. Acusen al conseller Company de mentir, quan al novembre del 2011 va dir al Parlament que “només s’havien rebut 57,5 milions d’euros del Govern Central per fer el tren, mentre que l’anterior Govern Autonòmic havia deixat un forat de 130 milions d’euros”. Ara demanen que el Govern Balear recapaciti la decisió i prioritzi les inversions a realitzar en matèria de mobilitat i no es destinin tots els recursos a l’autopista de Palma, sinó que es faci un pla perquè dins un plaç estipulat es puguin acabar les obres.

A continuació, podeu veure les declaracions i les cartes a les que es fa referència:

 

CARTA AL CONSELLER:

Sr. Conseller de Mobilitat

Des que vostè prengué possessió del càrrec ha maleït aquestes obres del tren, ha donat xifres sense mai aportar l’estudi detallat d’on sortien. Però com que s’agafa abans a un mentider que a un coix volem dir-li en primer lloc que vostè en seu parlamentaria dia 2 de novembre de 2011 digué que fruit del conveni ferroviari sols havien arribat 57,5 milions d’euros (pàg 387 de diari de sessions de dia 2 de novembre de 2011), ara resulta que, segons el defensor del poble són 80,5 milions. 17 milions de diferència, el 28.5% més. Si en aquestes dades s’equivoca o menteix que farà en dades més importants?

Però vostè, a banda de dir mentides a tort i a dret, el que no ha fet ha estat millorar la xarxa pública de transports. Ans al contrari, l’ha empitjorada. Ha llevant tota connexió coherent del bus llançadora amb el tren de Manacor. També li adjuntam el llistat d’horaris de bus per tal que pugui comprovar la deficient xarxa pública de mobilitat que tenim a la comarca de Llevant. Si a tot això li afegim uns preus prohibitius (Cala Rajada-Palma 12,5€, per exemple) veurà la dificultat de viure sense vehicle privat a qualsevol indret de la Comarca de Llevant.

Tot i això el convidam a que vengui a viure un mes a qualsevol indret de la Comarca sense disposar de vehicle privat. El convidam! Serà ben rebut i millor atès. Esperam que d’aquesta manera pugui comprovar les dificultats de mobilitat que tenim i que el tren no és cap caprici. O com vostè diu “capritxo”.

Li adjuntam els documents als que feim referència perquè vegi que no parlam per parlar sinó que ho argumentam

 

Artà, 4 de maig de 2013

La plataforma pel tren de Llevant

 

CARTA DEL DEFENSOR DEL POBLE

Estimado Sr.:
En relación con su queja, la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento indica que las competencias en
materia de transporte por ferrocarril fueron transferidas a la Comunidad
Autónoma de Illes Balears mediante Real Decreto 2232/1993, de 12 de
diciembre, y admitidas por Decreto autonómico 5/1994, de 13 de enero.
Siendo así, no corresponde al Ministerio de Fomento financiación para
obras en ferrocarriles de la citada Comunidad Autónoma, si bien se han firmado
con ella convenios para colaborar en el coste de inversión. Uno de esos convenios
se firmó, junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 16
de octubre de 2008, encontrándose entre sus actuaciones la construcción de tren
entre Manacor y Artá. Se firmó otro el 29 de diciembre de 2010 con esa misma
finalidad y con una contribución de 23 millones de euros para abonarse ese año.
A finales del 2011 la Comunidad Autónoma de Baleares justificó una
inversión en esa actuación de 62,5 millones y la Administración General del
Estado le abonó 80,5 millones de euros, y desde entonces aquella no ha realizado
ni justificado otra inversión, por lo que las aportaciones estatales superan su
contribución en las obras señaladas de acuerdo con el Convenio de 2008.
En el año 2012 la Dirección General de Ferrocarriles de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda incluyó en el Capítulo 7 de
su Presupuesto una dotación de 4 millones de euros para incluir en un nuevo
convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Baleares, pero no se
obtuvo el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas que se requiere por la Disposición adicional trigésima de la Ley 2/2012.

de Presupuestos Generales del Estado de 2012, y artículo 20.3 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Lo mismo ha sucedido de cara a los Presupuestos Generales del año
2013, en los que se incluía una partida de 3,94 millones de euros.
Más allá de las actuaciones relacionadas de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y considerando que el Ministerio de
Fomento no tiene competencia en materia de ferrocarriles en la Comunidad
Autónoma de Baleares, la financiación en el horizonte del año 2024 se deberá
plantear frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tras el estudio de dicha información, no se aprecia irregularidad en la
actuación de la Administración que justifique continuar las investigaciones
iniciadas con ocasión de su queja, procediéndose en este acto a la FINALIZACIÓN
de las mismas, lo que se le comunica de conformidad con lo previsto en el
artículo 31.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.