El reciclatge estalvia 50 mil euros a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Son Servera ha publicat, dins de la nova secció de ‘Gestió Municipal de Residus’, els resultats de la recollida selectiva dins el municipi fins al juliol de 2015.

L’augment en els percentatges de reciclatge suposa un estalvi real de més de 50.000 euros durant aquest any.  El percentatge de recollida selectiva ha augmentat en totes les fraccions, de manera que la fracció de rebuig ha disminuït en més del 14 % des del mes de gener. Sobretot crida l’atenció l’augment en la recollida de la fracció de residus orgànics, que s’ha multiplicat gairebé per 10 des del mes de gener. Totes aquestes dades suposen una disminució directa en els costos relatius a la gestió i incineració de residus, fet que ja suposa un estalvi acumulat en aquest any de més de 50.000 euros.

A més a la nova secció de ‘Gestió Municipal de Residus’ les persones usuàries poden consultar també informació sobre com separar els residus, les freqüències de recollida o la normativa vigent.

La Regidoria de Medi Ambient, ha informat que seguirà fent feina en aquest sentit i duent a terme diferents accions per potenciar la recollida porta a porta, com ara la retirada de contenidors del municipi.

Miquel Espases, regidor de Medi Ambient, ha agrait l’esforç duit a terme durant aquests mesos i, en especial, en hotels i restaurants, i confia que els percentatges de recollida selectiva segueixin augmentant.