El parc verd no admetrà amiant

L’Ajuntament  informa que a partir d’ara al Parc Verd de Son Servera no s’admetrà cap tipus de material que contingui amiant.

Per a la correcta gestió d’aquests tipus de residus  haureu de posar-vos  en contacte amb un gestor autoritzat de residus perillosos. Podeu trobar el llistat complet de gestors autoritzats a la plana web del Servei de residus de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?&lang=ca&codi=269206&coduo=919 .

Els materials amb amiant tenen la consideració de residus perillosos i el seu abandonament pot ser sancionat amb multes de 9.001 € a 300.000 €

d’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.