El cas “Eureka” continúa als tribunals dues dècades després

Després de vint-i-tres anys, segueix als tribunals el conegut cas, plaça Eureka de Cala Millor. Els fets es remunten a principis dels noranta, quan Jaime Vives va cedir a l’Ajuntament uns terrenys situats en primera línia, a canvi, es va establir que l’ajuntament instal·laria una placa commemorativa. El temps va transcórrer sense que cap batle donés  compliment a l’acord i sense instal·lar la placa. Anys més tard,  Jaime Vives decideix revocar la cessió realitzada per incompliment dels pactes, sobre la base a una clàusula resolutòria de l’acord inicial de cessió dels terrenys. El Tribunal Superior de Justícia va donar la raó al cedent i els terrenys, convertits en zona verda, on el consistori ja hi havia instal·lat l’oficina d’informació turística, tornaven a la Propietat de Jaime Vives, que al poc temps moriria. Els hereus i consistori es van veure immersos en un procés d’expropiació, pel qual els actuals propietaris, la valoraven en 1.553.000 euros, mentre que el Jurat Provincial d’expropiació, va estimar, el 23 de setembre de 2011, que el justi preu ascendeixi a la suma de 363.724 euros. La decisió és recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia qui el passat 14 de juliol estableix el justi preu en 732.347 euros, sense que càpiga recurs ordinari contra la sentència. El consistori hauria de pagar aquesta quantitat, sempre que hi hagués sentència ferma que reconegués la titularitat dels terrenys als hereus de Sr. Vives. Aquests no han aportat a l’Ajuntament ni escriptura de propietat ni certificat d’inscripció al Registre de la Propietat pertinent.