Desestimat el recurs contra la concesió del Poliesportiu

El Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Palma va desestimar el passat dia 24 de desembre el recurs interposat per l’entitat Algaida Sport S.L., contra l’acord de la sessió plenària de l’Ajuntament de Son Servera, en el qual es va adjudicar a l’empresa RAD INVESTMENT S.L. el contracte de gestió del servei públic de les instal·lacions esportives i Centre Poliesportiu “Es Pinaró” mitjançant concessió administrativa. L’expedient de contractació es va iniciar mitjançant resolució de batlia, de 6 de maig de 2013, acordant-se en sessió plenària utilitzar la fórmula de gestió indirecta a través d’una concessió administrativa de 25 anys de durada i per un import de 11.148.775,21 euros, més 2.341.242,79 euros en concepte d’IVA. Després de concórrer com a licitadors, l’entitat demandant i tres més, el dia 26 de setembre de 2013, va adjudicar el contracte de referència a l’entitat Rad Investiment S.L.