Convocatòria Ple Ordinari 17-5-12.

Sessió ordinària de Ple.
– Data: 17 de maig de 2012
– Hora: 13.00 hores (primera convocatòria)
– Lloc: Sala d’actes

Ordre del dia de la sessió:
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes de Ple de sessions anteriors (15.03.2012,
sessió ordinària; 30.03.2012, sessió extraordinària i urgent; 19.04.2012, sessió
extraordinària).
2. Proposta d’aprovació de l’estudi de tarifes d’autotaxi de Son Servera per a 2012.
3. Aprovació de la proposta relativa a declarar desert el procediment per a l’adjudicació del
contracte administratiu especial, per dur a terme l’explotació del servei de cafeteria,
ubicada en el camp de futbol “Ses Eres” de Son Servera, al carrer Hospital, s/n, cantonada
carrer de la Mar de Son Servera, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, un únic criteri d’adjudicació, al cànon més alt presentat i amb tramitació
ordinària. Arxiu expedient de contractació núm. 03-2012.
4. Proposta de rectificació d’errades de l’acord adoptat pel Plenari, el dia 19 de gener de
2012.
5. Aprovació de la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
6. Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials de l’obra
“Pavimentació i dotació de serveis en els carrers Torrent, Port Nou i carretera Cala Bona.”
7. Proposta modificat contracte de gestió del servei públic de recollida de residus sòlids
urbans no inclosos dins la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i
envasos; el seu transport a l’abocador i la neteja i manteniment de contenidors. Inici
d’expedient. Expedient de contractació 10-2012.

Assabentat resolucions de Batlia (343/2012 a 617/2012).

Assabentat acords Junta de Govern Local (06.03.2012; 20.03.2012; 03.04.2012;
17.04.2012).

Precs i preguntes.