Convocatòria de sessió ordinària de Ple

Convocatòria de sessió ordinària de Ple.

–       Data: 19 de novembre de 2015

–       Hora: 20.00 (primera convocatòria)

–       Lloc: sala d’actes

Segon.- Ordre del dia de la sessió:

 

a) PART RESOLUTIVA

1- Proposta d’aprovació de l’ acta del Ple de sessions anteriors (17 de setembre de 2015, sessió ordinària).

2- Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial.

3- Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de les activitats artístiques al Carrer en el TM de Son Servera

4- Proposta de modificació de l’ordenança municipal reguladora del mercat setmanal de Son Servera. Modificació dels articles 11 i 31.

5- Proposta de modificació de l’ordenança municipal reguladora del mercat setmanal de Cala Millor. Modificació dels articles 10 i 29.

6- Proposta d’aprovació de la convocatòria per a l’elecció de Jutge/ssa de Pau i Jutge/ssa de Pau substitut/a.

7- Assabentat i comunicació del decret dela Batlianúm. 1310/2015, de 15 d’octubre, de modificació del decret núm. 844/2015, de 23 de juny, de designació de regidors i regidores responsables d’àrea.

8- Aprovació de la despesa no financera per 2016

9- Aprovació del pressupost general de la corporació per l’any 2016

10- Moció per a la rebaixa del tipus impositiu de l’ I.B.I.

b) PART DE CONTROL

1- Assabentat resolucions de Batlia.

2- Assebentat acords de Junta de Govern Local.

3- Precs i Preguntes.