Convocatoria de sessió ordinària de Ple

Convocatoria de sessió ordinària de Ple.

– Data: 15 de setembre de 2016

– Hora: 21:00 (primera convocatòria)

a) PART RESOLUTIVA

1. Proposta d’aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors (21 de juliol de 2016, sessió ordinària; 16 d’agost de 2016, sessió extraordinària).

2. Expedient de contractació núm. 15-2016. Proposta de modificat del contracte de serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son Servera. Contracte subjecte a regulació harmonitzada. Inici expedient.

3. Moció del Consell de Mallorca d’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses.

4. Aprovació del compte general 2015

5. Proposta transferència de crèdits TC10/2016

6. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per part de Costera d’aigües i serveis, SA en contra de la resolució del Plenari de dia 21 de juliol de 2016 quant a la liquidació de la concessió de subministrament d’aigua potable.

b) PART DE CONTROL

1. Assabentat resolucions de Batlia (869/2016 a 1114/2016)

2. Assabentat acords Junta de Govern Local (05.07.2016, 19.07.2016, 02.08.2016 i 16.08.2016)

3. Precs i preguntes.