Convocatòria de sessió ordinària de Ple 17-9-2015

Convocatòria de sessió ordinària de Ple.
Data: 17 de setembre de 2015
Hora: 21:00 (primera convocatòria)
Lloc: saló d’actes

1. Proposta aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Son Servera de dia 20 de juliol de 2015.

2. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació núm. 18-2015. Contracte d’arrendament per part de l’Ajuntament de Son Servera del bé immoble, peça de terra situada a Cala Bona, terme de Son Servera, amb una superfície de 2.303 m², propietat d’Antoni Joan Viñas Vives i Miguel Servera Alzamora, per a destí d’aparcament de vehicles.

3. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació núm. 19-2015. Contracte d’arrendament per part de l’Ajuntament de Son Servera del bé immoble, situat al carrer Major, que compren els solars numerats amb el núm. 34 (referència cadastral 0958946ED3805N0001EX) amb el núm. 36 (amb referència cadastral 0958944ED3805N0001IX) i amb el s/n (amb referència cadastral 0958945ED380N0001JX) de Son Servera, que són propietat de Miguel Nebot Carrió, amb DNI núm. 78194461G i Maria Antonia Vives Tous, amb DNI núm. 42981681V, per a destinar-lo a d’aparcament de vehicles.

4. Proposta relativa a la designació de representants municipals a l’Assemblea General del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.

5. Pla acció anual Agenda Local 21 per a l’any 2015.

6. Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de les activitats artístiques al Carrer.

7. Aprovació de la modificació de l’ordenança núm. 28. Preu públic per la prestació de serveis a les instal•lacions esportives municipals.

8. Aprovació de la modificació pressupostària Transferència de crèdit TC16/15

9. Aprovació de la modificació pressupostària suplement de crèdit SC 17/15. Aplicació superàvit pressupostari per amortització préstecs.

10. Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdits REC 4/2015.

11. Nomenament dels membres en la Comissió Informativa de caràcter Especial de seguiment del compliment del contracte de la gestió del servei públic local de gestió de les instal•lacions esportives i centre Poliesportiu Es Pinaró del Terme Municipal de Son Servera.

Precs i preguntes.