Convocatòria de Ple Ordinari de dia 16-5-2013

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Son Servera.
Data: 16 de maig de 2013
Hora: 13.00 (primera convocatòria)
Lloc: sala d’actes

PART RESOLUTIVA

1. Proposta d’ aprovació de l’esborrany de l’ acta del  Ple de la sessió anterior (21.03.2013 sessió ordinària).

2. Proposta d’aprovació complementària a la revisió de Normes Subsidiàries de Planejament del TM de Son Servera, segons resolució de la CIOTUPH de 20 de desembre de 2012.

3. Proposta de complimentació de les prescripcions del catàleg de patrimoni històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Son Servera. Esmena de prescripcions.

4. Proposta de mesures relatives a la jornada, extensives al personal laboral municipal.

5. Proposta de ratificació dels Estatuts i de l’Acta fundacional de la Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull.

6. Proposta d’aprovació de l’estudi de tarifes d’auto-taxi de l’Associació de taxi de Cala Millor-Son Servera.

7. Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública al Terme Municipal de Son Servera, ajustada a l’informe sobre impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dona (registre municipal d’entrada 2834, de 29 d’abril de 2013).

8. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de les activitats artístiques al carrer al Terme Municipal de Son Servera, ajustada a l’informe sobre impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dona.

9. Proposta de modificació de l’ordenança reguladora del mercat setmanal de Cala Millor (TM de Son Servera).

PART DE CONTROL

1. Assabentat resolucions de Batlia (426/2013  a  658/2013).

2. Assabentat acords Junta de Govern Local (05.03.2013; 19.03.2013; 02.04.2013; 16.04.2013).

3. Precs i preguntes.