Convocatòria de Ple del 21-3-2013

Convocatòria de sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Son Servera pel dia 21 de març de 2013, a les 13 hores

 PART RESOLUTIVA

2. Aprovació del limit de despesa financera

3. Aprovacíó inicial del Pressupost municipal per l’any 2013

4. Proposta d’aprovació del nou Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 del nmnicipì de Son Servera.

5. Proposta d’adhesió Xarxa municipis i entitats pel Ramón Llull

6. Proposta de ratificció  del decret de Batlia núm, 243/2013, de: 8 de febrer, sobre regulació de situaciones que afecten als complents públics en casos d’absència motivada per nmlaltìa o accident i que no denen lloc a situnció d’ìncapacitat temporal.

7. Proposta de ratificació del decret de Batlía núm. 313/2013, de 20 de febrer en relació al  nomanamente de representants de l’Ajunmment de  Son Servera a la Junta General del Consorci de Turisme,

8. Proposta de ratificació del decret de: Ballia núm. 363/2013, de día 4 de març, en rclacíó a l’aprovaûió de l’Acord marc de col-lahm’nció entre el Consorci per a la millor de les infraestructuras turístiques i per el foment de la desestacionalització.

9. Proposta de nomenament de representant de l’Ajuntament de Son Servern per a la Comissió mixta de seguiment i Control de l’acord manc per a l’execució del futur projecte de “Centre esportiu i de Serveis a la zona de Cala Milior”.

10. Proposta d’aprovacióó inicial de l’ordenanza de consum de l’Ajuntament de Son Servera.

11. Proposta de determinnció del  Municipi de Son Servern com a zona de gran afluència turística als afectes d’exclusió de limitnció d’horaris.

12. Proposta de la medalla al mèrit de la Policia Local de les Illes Balears.

13. Proposta d’implantació del servei de zones esportives al terme de Son Servera i aprovació inicial de l’estudi de viabilitat i del projecte d’explotació del centre poliesportiu municipal Es Pinaro de l’Ajuntament de Son Servera.

14. Proposta d’implantació del servei de zones esportives i aprovació inicialñ del reglament i normes d’us de les instalacions esportives del terme municipal de Son Servera.

15. Assabentar al ple de la liquidació del presupost del 2012.

16. Aprovació inicial de l’ordenança nº 19 , de la taza d’ocupació de terrenys d’us public amb taules , cadires, vitrines, aparadors, expositirs, quioscs, cabines i altres instalacions anòleges amb finalitat lucrativa.

17. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal nº 9 de la taxas per llicéncies urbanistiques.

18. Aprovació de la modificació de l’ordenança nº 13 de la taxa de recollida domiciliària dels residus solids urbans i el seu tractament, transformació i transport.

I9. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crédits REC 1/2013.

 PART DE CONTROL

l. Assabentelt resolucìons de Batlia

2. Assabentat acords Junta de Govern Local

3. Precs i preguntes.