Comunicat de l’equip de govern sobre la piscina

piscina-es-pinaroA continuació poder llegir íntegrament el comunicat de l’equip de govern referent a la concessió de la piscina municipal.

COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

En relació amb la compareixença del regidor del partit ON Son Servera, el Sr. Antoni Cànovas, davant els mitjans de comunicació per tal d’exposar, segons ell, els greus indicis d’infraccions quant a la de la piscina municipal, l’Equip de Govern vol expressar el seu total i absolut rebuig a unes declaracions totalment demagògiques i falsejades, per quant en tot moment parla de contradiccions, d’insinuacions, de sospites, de rumors d’escàndol, de falta de transparència…, però sense aportar res que ho pugui demostrar i emparant-se en paraules com ‘crec i supòs’ per no caure en una infàmia que pogués suposar causa de denúncia per falsedat, tot plegat amb un únic objectiu de tacar la imatge d’aquest Equip de Govern.
Per tot això, i pel fet de no només tacar el nostre nom com a regidors municipals que ens devem al poble, sinó pel fet d’atacar públicament la gestió municipal i el nom del poble de Son Servera simplement per atacar-nos, hem decidit comparèixer davant tota la ciutadania de Son Servera per aportar tota la informació verídica, lletra per lletra i a l’abast de tots i de totes, quant a la concessió de la piscina municipal.
Així que per començar, repassem com va ser aquesta concessió perquè tots vos poseu al dia i entengueu la situació.
Tal com reconeix l’oposició -i això ho volem deixar ben clar-, la concessió és LEGAL en tots els punts, termes i condicions, perquè una concessió no es basa en la decisió d’un equip de govern, sinó que s’elabora en base a un estudi de viabilitat i d’explotació realitzat per tècnics competents; aquest n’és el primer pas.
Un cop aprovats els plecs, passen a exposició publica perquè qualsevol ciutadà o ciutadana, o partit polític, en pugui formular al·legacions.
I aquí hem de dir que ningú -ni oposició (el PP en aquells temps) ni cap persona- en va fer cap al·legació. Per tant, es va adjudicar el contracte de manera totalment LEGAL, tal com, de fet, recorda sempre el portaveu d’ON.
També hem de recordar que el plec de condicions es va aprovar en la sessió plenària de dia 29.05.2013 per part dels partits PSOE, INDEPENDENTS, CONVERGÈNCIA PER LES ILLES i ESQUERRA+PSM, i cal destacar que, curiosament, en la candidatura d’ESQUERRA+PSM hi havia membres que ara són regidors d’ON, com és el cas del Sr. Oliver. Curiós no, aquest canvi de criteri? Sobretot hem de tenir en compte que ESQUERRA-PSM va votar a favor dels plecs de condicions que ara regeixen aquesta concessió.
Per això, perquè tot el procediment va ser absolutament impol·lut i així ho va reafirmar un jutge després de l’al·legació que va fer una empresa a l’adjudicació, ara se’ns fa difícil de comprendre com després de tres anys que la piscina està en funcionament ens trobam amb una oposició que declara d’escandalosa i de políticament incorrecta aquella concessió, quan són unes afirmacions que no tenen fonaments ni tècnics ni jurídics, i simplement són opinions demagògiques, populistes i amb afany de ferir públicament i personalment la nostra integritat com a persones i com a polítics, i que no justifiquen sota cap concepte ni legal ni indecorós sol·licitar la dimissió de cap membre d’aquest Equip de Govern.
Com es pot afirmar que alguna actuació ‘fa mala olor’ però alhora dir que és totalment ‘legal’? Sr. Cànovas, o una cosa o l’altra, no és gaire difícil d’entendre, o és legal o no ho és, i vostè sap per activa i per passiva que és legal i sotmesa a dret. Per poder afirmar que alguna actuació ‘fa mala olor’ s’han de tenir proves contundents i, en coherència, aportar- les davant Fiscalia, i si no té coratge perquè sap que no hi ha res de res, idò no ser tan covard de fer afirmacions i, com se sol dir, amagar la cua i difamar el nom de tots nosaltres i del poble de Son Servera.
I continuam, perquè això no acaba aquí…
El Sr. Cànovas segueix mentint quan afirma que la concessió és molt generosa argumentant que el cànon de concessió està limitat a 6.000 € anuals, quan en la mateixa oferta que presentà l’empresa –i que ell coneix- ja es preveia una rendibilitat del 15 %, pel qual tot aquell benefici que superi aquest percentatge haurà de ser ingressat a les arques municipals com un major cànon d’explotació, així com és norma en tota concessió administrativa on el benefici econòmic de les empreses concessionàries sempre es troba limitat. Recordar també al portaveu d’ON que per poder licitar un contracte de concessió és necessari que l’empresa explotadora obtingui beneficis, i per això s’inicien tots els expedients amb un estudi de viabilitat del contracte.
Tot i així, com hem esmentat abans, aquesta empresa en concret haurà d’abonar a l’ajuntament tot el que superi el 15% del seu rendiment anual, a més del cànon anual del 6000 euros. Per tant, a més persones abonades més benefici per a l’empresa i més ingressos per a l’Ajuntament.
Desconeix de veres, Sr. Cànovas, aquest punt o l’amaga perquè no li interessa?
També ens crida l’atenció que si sap les xifres del cost d’obra de la piscina coberta municipal, quan informa del cost de 2 milions d’euros, curiosament, però, oblida o amaga dir que d’aquests 2 milions gairebé 900.000 € no varen sortir de les arques municipals, sinó que varen ser subvencionats pel Consell de Mallorca. Així doncs, per què no revela aquesta informació a la ciutadania? No li interessa? Idò més demagògia al sac!
I encara n’hi ha més i per omplir tassa i mitja! Referent a la informació sobre els costos elèctrics apareguts en premsa i denunciats pel Sr. Cànovas en els quals es parla que el consum elèctric de la piscina municipal s’aproxima als 120.000 € anuals, dada que ell modifica a les xarxes socials però no demana rectificació als diaris de la informació errònia, idò aquesta dada no és correcta i, com és habitual, es tornen a manipular d’una manera malintencionada aquestes dades, ja que aquestes despeses correspondrien a la totalitat de les despeses energètiques de tota la instal·lació esportiva, és a dir, subministraments d’aigua, llum, pèl·let, tant de les dependències de la concessionària com de les dependències municipals, i que inclouen camp de futbet, pista polivalent, oficines, rocòdrom, dutxes de les parts municipals, etc.
Tot i així, l’any 2015 els costos elèctrics de tota la instal·lació del poliesportiu, incloent-hi la piscina municipal, varen ser de 48.321 €, xifra que no dista gaire dels costos elèctrics que havia d’assumir l’Ajuntament quan les instal·lacions només disposaven d’una piscina exterior que es mantenia oberta durant quatre mesos anuals i el nombre d’abonats no suposava ni una tercera part dels abonats actuals, quan s’arribaven a assumir costos de 30.297 € anuals estant oberta només la part del poliesportiu.
Aquesta petita diferència de cost elèctric és el que aquest Equip de Govern assumeix i vol assumir, ja que és la diferència que marca donar el servei a la nostra ciutadania o tenir la piscina oberta només 4 mesos a l’any, tal com succeïa en anteriors legislatures.
Per tant, volem remarcar amb orgull que va ser el nostre Equip de Govern qui va decidir invertir en aquesta instal·lació destinada a donar un servei públic a la seva ciutadania per promocionar la pràctica de l’esport i crear hàbits saludables entre infants i adults , i que a dia d’avui compta amb més de mil usuaris que poden gaudir d’unes instal·lacions envejables sense necessitat de desplaçar-se a cap altre municipi, i per això vàrem assumir les despeses que suposen qualsevol instal·lació municipal, com ara camp de futbol, escola de música, escoles d’adults, centre jove, transport escolar, etc., etc. etc.
Per posar un petit exemple, des de fa anys el Centre de Dia assisteix una mitjana de 14 persones dependents que, igual que la piscina municipal, està externalitzat a una empresa privada a través d’una concessió pública, a l’Ajuntament el darrer contracte li suposava un cost de 135.000 euros anuals, més el consum energètic, neteja i altres. Què fem idò, el tancam per l’alt cost que suposa? Deixam de donar aquest servei a les famílies amb persones dependents al seu càrrec, només per estalviar-nos el cost i oblidar-nos del servei públic que estam donant? Idò no, aquest Equip de Govern sempre apostarà per la rendibilitat social abans que una rendibilitat econòmica. Les polítiques de retallades de serveis no serà la política d’aquest Equip de Govern!
Però entrarem encara més en els detalls dels supòsits incompliments en la gestió del poliesportiu.
1. Davant les acusacions que existeixen 50 deficiències i incompliments en la piscina municipal -una dada que a nosaltres sí que ens sembla escandalosa ja que a dia d’avui tots els incompliments que s’han requerit a l’empresa s’han esmenat-, cal dir que la gran majoria de deficiències que ha exposat el Sr. Cànovas eren suposades deficiències de l’any 2014 i li volem recordar que estam al setembre del 2016. I lògicament la majoria d’aquestes deficiències ni tan sols s’han catalogat com a faltes lleus. A més, en la seva compareixença parla d’inspeccions de la Conselleria de Sanitat, les quals són certes i mai no hem amagat, però són actes realitzats el novembre del 2014 i febrer del 2015, i en la mateixa proposta del procediment sancionador de la qual fa al·lusió vostè oblida esmentar el paràgraf on s’indica el següent:
“Que l’empresa expedientada ha dut a terme totes les esmenes necessàries.”
Així que ara per ara estam a l’espera de la resolució definitiva de la Conselleria, ja que en aquests moments només és una proposta. A més, existeixen actes d’inspecció mensual realitzades per un tècnic municipal que revisa les instal·lacions, a banda d’una comissió de seguiment formada per tots els partits polítics. Per això no entenem el Sr. Cànovas quan diu que hi ha deixadesa i falta de transparència. No ho entenem i no ho admetem!
2. La manipulació de les dades resulta del tot escandalosa, fins i tot quan diu que l’empresa ha de disposar de 17 treballadors, una dada totalment falsa, perquè l’oferta que presentà l’empresa va ser de 13 treballadors i així s’acceptà en el procés d’adjudicació.
3. Quant a la factura d’inversió inicial de 100.000 €, els plecs de condicions administratives i tècniques són el document contractual que regula tota la vida del contracte i en aquests plecs s’exigia una inversió inicial de 100.000 €. L’empresa RADsport acredità aquesta inversió mitjançant una factura de venda de maquinària esportiva emesa pel proveïdor.
Exercici i Moviment SL, protocol·litzada en document notarial i en la qual s’annexa tota la maquinària que forma part de la inversió. I l’import de la factura és de 118.967,20 € IVA inclòs, i s’incorporà en els documents que formen part del procés de contractació que sempre estan supervisats per quatre tècnics: secretari, interventor, enginyer industrial i tècnic en administració general, més un tècnic exterior del Consell de Mallorca. El dia de l’obertura del centre totes les màquines detallades en la factura estaven a disposició de les persones usuàries.
A més, volem remarcar que en cap punt dels requisits dels plecs de condicions s’estipulava si la maquinària havia de ser de primera o de segona mà; per tant, amb l’aportació de la factura protocol·litzada per notari ja s’entén que l’empresa està acomplint estrictament les condicions dels requisits contractuals.
Així que desconeixem les indicacions que tenia l’antic regidor d’Esports per fonamentar les discrepàncies entre el material esportiu i l’import de la factura, fet que el va portar a sol·licitar una valoració de la maquinària any i mig després d’ignorar els documents als quals va donar validesa tant en el moment de l’adjudicació com en el moment de la seva aportació com a prova davant el jutjat que va valorar i ratificar la legalitat de la concessió.
Tot i així, en tenir constància l’Equip de Govern de l’existència d’un peritatge que valorava les màquines per un valor inferior a l’indicat en la factura (cal recordar que el peritatge es va fer temps després de l’obertura del poliesportiu), de tot d’una comunicà a l’empresa el resultat d’aquest peritatge i de nou l’empresa ens presentà un altre peritatge que confirmava (realitzat evidentment per un gabinet d’enginyers i visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials) la inversió inicial. Amb tot, aquest Equip de Govern, davant els dos peritatges i durant el període transcorregut, ha analitzat amb prudència i amb assessorament tècnic la situació actual, i tenint en compte que l’Administració no pot exercir un control il·limitat i discrecional sinó que s’ha de fonamentar en fonts de dret amb caràcter normatiu, entenem que el document inicial, és a dir, la factura, és la que valida jurídicament la inversió realitzada per l’empresa.
I volem recordar al Sr. Cànovas, i ja que hi som també al Sr. Servera, que quan apareix en els mitjans exigint documents d’obligacions fiscals, l’Administració de la qual formen part no pot basar les seves exigències en rumors, opinions o sospites, sinó que està limitat a un control legal que estableix que només es podrà exigir documentació relacionada amb l’objecte del contracte que estigui especificada en el plec de condicions que regeixen tots els contractes públics. I això ho haurien de saber! Idò no ho saben o, de nou, ho amaguen per tergiversar la realitat.
En base a tot això explicat fins ara, volem concloure que en cap cas no es pot demanar un rescat d’una concessió que a dia d’avui no té cap incompliment greu i molt menys les suposades deficiències enumerades pel portaveu d’ON, que només se suporten en rumors i en opinions subjectives i fins i tot amb un únic objectiu evident de desprestigiar-nos amb falsedats i per atacar-nos personalment. I hem de recordar que per demanar un rescat unilateral per part de l’Administració es requereix una justificació de l’interès públic que la motiva, justificació que a dia d’avui no existeix i així ho corroboren tots els informes tècnics requerits. Demanar un rescat a dia d’avui suposaria que l’empresa ens imposés un contenciós a causa de no tenir cap argument que el justifiqui i que només suposaria costos innecessaris per a les arques municipals.
Per tant, i ja per acabar, sí que voldríem demanar serietat al Sr. Cànovas en la seva tasca de regidor i demanar-li més respecte vers la ciutadania, perquè no es pot sortir demanant un rescat d’una concessió per molt populista que sigui, quan ell mateix coneix que no hi ha argument jurídic que ho justifiqui, així que no es pot vendre fum, crispar i manipular la ciutadania. La tasca d’un regidor hauria de basar-se sempre a donar una informació correcta i fidedigna perquè sigui la ciutadania la que jutgi en base a una realitat i no sobre la base de manipulacions sense fonament simplement per cercar un rèdit polític.
Aquest Equip de Govern continuarà treballant com fins ara per molt que alguns demanin les nostres dimissions, no ho farem com varen fer altres en el seu temps, nosaltres estam compromesos amb aquest municipi i amb la seva ciutadania.
Nosaltres no farem mai joc brut per treure rèdit polític, perquè el nostre rèdit és la feina dia a dia en benefici de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes de Son Servera. Nosaltres tenim clar que l’Equip de Govern i l’oposició podem tenir discrepàncies de com gestionar el poble, però tots -i no sabem si incloure’l- fem feina de manera honesta per millorar Son Servera dia a dia i ens devem únicament i exclusivament a tots els nostres veïnats i a totes les nostres veïnades.