Campanya per millorar el reciclatge

L’Ajuntament de Son Servera ha iniciat una campanya d’educació ambiental i conscienciació ciutadana amb la finalitat de millorar els índex de recollida selectiva del municipi.

La campanya, què pretén ser molt intensiva en quan a dedicació i els sectors que implica, es desenvoluparà d’una forma propera i personalitzada amb reunions i visites a tots els establiments comercials, dependències municipals i domicilis particulars, que disposen del servei de recollida porta a porta.

Al municipi de Son Servera, l’any 2014 únicament es recolliren de forma selectiva el 13 % dels residus, això significa que de les 9000 tones de residus recollides, tants sols unes 1200 tones es recolliren selectivament i, per tant, s’incineraren unes 7.800 totes de residus, amb els conseqüents costos ambientals i econòmics que suposa.

A dia d’avui, ja s’han iniciat les reunions i les visites a diferents sectors com l’hoteler, cases de lloguer turístic i restaurants de la zona costanera. A les reunions es fa una xerrada general als dirigents de cada establiment per conscienciar-los de la necessitat d’apuntar-se a la recollida selectiva i posteriorment un equip d’educadors ambientals visiten l’establiment, per ajudar-los a organitzar els espais per optimitzar la separació de residus.

També s’han programat diverses actuacions de conscienciació a les escoles i institut del municipi, per tal que els infants i joves col·laborin directament a la sensibilització de la ciutadania.

A més, l’Ajuntament està estudiant la modificació de les ordenances vigents, per tal que incloguin incentius fiscals, per aquells establiments que reciclin adequadament.

En general la campanya té els següents objectius:

–          Consolidar la recollida diferenciada de paper, vidre, envasos i matèria orgànica a establiments turístics, restaurants i la resta de comerços.

–          Millorar la separació de residus a les dependències municipals i altres edificis públics.

–          Realitzar un seguiment informatitzat del servei de recollida de residus i monitoritzar de manera constant els resultats obtinguts.

–          Millorar la recollida selectiva i la participació de tota la ciutadania.