Arca demana salvar el molí dels aparcaments de Cala Millor

Arca i L’Associació d’amics dels Molins, mitjançant un escrit, que poder llegir més aval, han demanat a l’ajuntament de Son Servera, que actuï per salvar el molí dels Germans, que es troba als aparcaments de vora la plaça Mallorca de Cala Millor. 
Per altra banda l’Ajuntament es compromet a fer el possible, per salvaguardar es restés patrimonials, que haurien de compatibilitzar, amb la llicència d’obres concedides i l’obertura del nou vial d’accés.

Comunicat d’Arca

Exposició dels fets:

 1. L’entitat ARCA està preocupada per la tramitació de la reparcel·lació de la UA-C4 i sobre tot per la
  possible pèrdua del molí des Germans i safareig que s’ubiquen allà com un element patrimonial que
  necessita conservació i pot donar caràcter a la zona. Parlam del Molí que s’ubica a Carrer Eucaliptus, 12 i
  que forma la parcel·la cadastral (avui pendent d’un altre expedient) núm. 2840106ED3823N.
 2. Malauradament a la Revisió de NN.SS de 2014 ia l Catàleg de Patrimoni local no va tenir acollida (per
  oblit potser o per desinterès) la protecció d’aquest element patrimonial.
 3. Això no lleva, és clar, que la Legislació preveu aquest tipus de supòsits amb els diferents instruments
  de protecció que posa a l’abasta de l’Ajuntament i del Consell Insular de Mallorca.
 4. Sabem també que forma part aquesta UA-C4 de l’AIP IV Connexxió Cala Millor-Son Servera de forma
  que en el planejament es regula així:
  UA – C4
  Ubicació: Al nucli de Cala Millor , entre els carrers dels Clavells , de l’ Fetget i l’Eucaliptus
  (plànol 5-3 ) .
  Situació en relació amb el PTM : L’àmbit de la UA- C4 està inclòs en l’àmbit de l’AIP – IV (
  connexió Son Servera – Sant Llorenç ) .
  Objecte de la UA : Obtenció d’una gran zona verda en superfície sobre aparcament subterrani que
  faciliti l’estratègia municipal de peatonalització dels carrers adjacents.
  Superfície total : 17.922 m2
  Ús global : Residencial .
  Qualificació:
 • Intensiva 2 4.846 m2
 • Espai lliure privat 400 m2
 • Espai lliure públic 10.965 m2
 • Vials 1.711 m2
  Sistema d’actuació: Compensació
  Aprofitament : 10.522 m2 . L’aprofitament destinat a habitatge es destinarà íntegrament a
  habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública .
  Cessions:
 • Terrenys actualment privats destinats a espai lliure públic
 • Terrenys actualment privats destinats a xarxa viària . Els vials es lliuraran totalment urbanitzats .
 • Aprofitament: 15% del sòl corresponent al percentatge de l’edificabilitat mitjana ponderada de
  l’actuació, lliure de càrregues d’urbanització.
 • Cost estimat de l’enjardinament de l’espai lliure públic.
  Instrument de desenvolupament: Projecte de compensació i projecte d’urbanització
  Així les coses no tendria cap sentit que a una zona com Cala Millor es perdés aquest element patrimonial
  “Molí des Germans i Safareig” testimoni per a la zona turística de la història agrària i econòmica
  d’aquesta terra i també de la importància de l’aigua i de l’energia renovable (avui que es tornen a posar al
  centre de l¡’acció pública i política). No s’entendria com un Ajuntament com el que presidiu no optés per
  una solució que permeti, sense perjudicar les legítimes aspiracions de la propietat i la patrimonialització
  dels drets que hagi consolidat (que no coneixem hores d’ara), compaginar adequadament la protecció del
  patrimoni cultural de Son Servera i Cala Millor i la implantació de les necessitats urbanístiques de Cala
  Millor.
  Per altra part, conservar el molí en una UA-C4 com l’actual, amb Espais lliures per cedir ha de ser
  possible i fàcil si hi ha voluntat i es treballa en aquesta línia. Incomprensiblement aquest element no ha
  estat valorat i ara socis i simpatitzants nostres ens han fet veure la importància en el context d¡una zona
  turística que a més d’aparcament, habitatge, i d’espais lliures també valorarà molt bé la conservació del
  patrimoni cultural (per altra banda safareig i molí han de ser objecte d’una intervenció de manteniment i
  conservació relativament senzilla).
  Fent ús de l’acció pública urbanística i de patrimoni històric regulades respectivament a la Llei balear
  12/2007 i a la Llei balear 12/1998,
  DEMAN a l’Ajuntament de Son Servera dugui a terme totes les actuacions necessàries per protegir aquest
  element històric anomenat Molí des Germans i safareig que s’0ubica a Carre Eucaliptus, 12 de Cala
  Millor, en la UA-.C4 i la AIP IV.
  En particular també DEMAN QUE:
  1) disposeu la paralització dels procediments que estiguin en marxa sobre la parcel·la.
  2) disposeu la informació a aquesta Associació dels procediments, expedientes i tràmits en curs i la
  tengueu per part interessada i compareguda, amb notificació de les resolucions que pertoquin.
  Palma, 27 d’octubre de 2020